Microsoft Team Foundation Server 2010 Object Model 10.0.40219

Microsoft Team Foundation Server 2010 Object Model 10.0.40219

® 2006 Microsoft Corporation – Shareware – Windows
5 Stars User Rating

Tổng quan

Microsoft Team Foundation Server 2010 Object Model là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi ® 2006 Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 723 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Team Foundation Server 2010 Object Model là 10.0.40219, phát hành vào ngày 13/06/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/02/2010.

Microsoft Team Foundation Server 2010 Object Model đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Team Foundation Server 2010 Object Model đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Team Foundation Server 2010 Object Model!

Cài đặt

người sử dụng 723 UpdateStar có Microsoft Team Foundation Server 2010 Object Model cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản